A A A

Historia

 • Dnia 22 listopada 2013 roku z inicjatywy sołtysa Zbigniewa Sas, spotkała się grupa osób, które chciały coś zrobić dla naszej miejscowości, w tym celu postanowili założyć stowarzyszenie, które będzie wspierało rozwój wsi Gać oraz jej  mieszkańców.

 

 • W dniu 29 listopada 2013 przygotowane dokumenty rejestracyjne zostały złożone w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Rzeszów, ul. Kustronia 4 przez Komitet Założycielski Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać w składzie:

Grzegorz Wrona,

Jadwiga Kuźniar,

Ryszard Fołta,

Zbigniew Sas,

Elżbieta Machała

 

 •  W dniu 9.01.2014 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Rzeszów, ul. Kustronia 4 dokonał wpisu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać do rejestru STOWARZYSZEN, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ pod numerem KRS: 0000493626 i uzyskaliśmy osobowość prawną.

 

 Od tego dnia rozpoczyna funkcjonowanie Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać w składzie:

Grzegorz Wrona – Prezes,

Jadwiga Kuźniar – Wiceprezes,

Ryszard Fołta – Sekretarz,

Zbigniew Sas – Skarbnik,

Elżbieta Machała – Członek Zarządu.

 

  oraz Komisja Rewizyjna w składzie:

Agnieszka Bemben-Panek – Przewodnicząca,

Katarzyna Szlęk – Sekretarz,

Agata Jędrejko – Członek Komisji Rewizyjnej.

 

 • W lutym 2014 roku, po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji z Sądu Rejonowego w Rzeszowie, został złożony wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej i nadanie numeru REGON w Urzędzie Statystycznym w Rzeszowie i został nam nadany numer REGON. Następnie w Urzędzie Skarbowym w Przeworsku zostało złożone zgłoszenie identyfikacyjne w celu uzyskania Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) oraz przesłane zostały wnioski aktualizujące do Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Rzeszów, ul. Kustronia 4.

   

 • Dnia 17 marca 2014 roku, po uzyskaniu numerów REGON i NIP, została podpisana umowa o prowadzenie rachunku bankowego z Bankiem Spółdzielczym w Łańcucie i zostały zakończone wszelkie formalności związane z rejestracją Stowarzyszenia, ponieważ Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Rzeszów, ul. Kustronia 4 dokonał aktualizacji naszych wpisów w rejestrze.

   

 • W dniu 19.12.2014 w Gaci odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać, zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków podjęło uchwały o zmianach w Zarządzie Stowarzyszenia i rozpoczął on funkcjonowanie w składzie:

Grzegorz Wrona - Prezes

Ryszard Fołta - Wiceprezes

Elżbieta Machała - Sekretarz

Zbigniew Sas - Skarbnik

Andrzej Filar - Członek Zarządu

 

Dodatkowo zostały podjęte uchwały o przyjęciu Regulaminów Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, o rozpoczęciu inwestycji celu publicznego „Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na kaplicę pogrzebową na działce nr ewid. 1524/2 w miejscowości Gać.” oraz o wysokości kwoty zobowiązań zaciąganych przez Zarząd w imieniu Stowarzyszenia.

 

 • W dniu 11.06.2015 w Gaci odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać. Zarząd Stowarzyszenia przedstawił obecnym sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2014 oraz plan działania na rok 2015.  Po wysłuchaniu sprawozdań Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił się do zebranych z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2014. Następnie podjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2014, sprawozdania merytorycznego za rok 2014, udzieleniu Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2014 oraz o ustaleniu wysokości składki członkowskiej, które zostały przyjęte jednogłośnie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Na zakończenie dyskutowano o możliwości pozyskania środków finansowych na planowaną inwestycję.

 

 • W dniu 13.06.2016 w Gaci odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać. Podczas zebrania Zarząd Stowarzyszenia przedstawił obecnym sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2015 oraz plan działania na rok 2016.  Po wysłuchaniu sprawozdań Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił się do zebranych z wnioskiem o zatwierdzenie sprawozdań i udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2015. Następnie zostały podjęte uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2015, sprawozdania merytorycznego za rok 2015 oraz udzieleniu Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2015, które Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia przyjęło jednogłośnie. Na koniec przedstawiono możliwości pozyskania środków zewnętrznych na planowaną inwestycję oraz dyskutowano o możliwości ich pozyskania oraz o uporządkowaniu placu wokół budynku pod inwestycję.

 

 • W dniu 26.06.2017 w Gaci odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać. Podczas zebrania Zarząd Stowarzyszenia przedstawił obecnym sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2016 oraz plan działania na rok 2017.  Po wysłuchaniu sprawozdań Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił się do zebranych z wnioskiem o zatwierdzenie sprawozdań i udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2016. Następnie podjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2016, sprawozdania merytorycznego za rok 2016, udzieleniu Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2016, które zostały przyjęte jednogłośnie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Na zakończenie została przedstawiona informacja na temat działań podejmowanych w roku 2017, oraz wniosek o publiczną zbiórkę wśród mieszkańców, następnie dyskutowano na temat zgłoszonego wniosku, po której Przewodniczący Prezydium Walnego Zebrana Członków poddał pod głosowanie wniosek o zbiórkę publiczną wśród mieszkańców wsi Gać, który został przyjęty jednogłośnie. Zarząd Stowarzyszenia został zobowiązany do dopełnienia wszelkich formalności związanych ze zbiórką oraz do jej zorganizowania.

 • W dniu 25.06.2018 w Gaci odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać. Podczas zebrania Zarząd Stowarzyszenia przedstawił obecnym sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2017 oraz plan działania na rok 2018.  Po wysłuchaniu sprawozdań Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił się do zebranych z wnioskiem o zatwierdzenie sprawozdań i udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2017. Następnie podjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017, sprawozdania merytorycznego za rok 2017, udzieleniu Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2017, które zostały przyjęte jednogłośnie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Po zakończeniu głosowań nad uchwałami przystąpiono do wyboru władz Stowarzyszenia na II kadencję. W wyniku wyborów oraz ukonstytuowania się nowych władz od tego dnia Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać funkcjonuje w składzie:

Zbigniew Sas - Prezes,

Agnieszka Bemben-Panek - Wiceprezes,

Grzegorz Wrona - Sekretarz,

Ryszard Fołta - Skarbnik,

Krzysztof Kaduk - Członek Zarządu,

 

oraz Komisja Rewizyjna w składzie:

Katarzyna Szlęk – Przewodnicząca,

Agata Jędrejko – Sekretarz,

Andrzej Filar – Członek Komisji Rewizyjnej.

 

Na zakończenie została przedstawiona informacja na temat działań podjętych w roku 2018, prośba o pomoc w pracach porządkowych i kolejnych pracach wewnątrz budynku, oraz wniosek o kolejną zbiórkę publiczną wśród mieszkańców, po rozliczeniu wszytkich wydatków z poprzedniej zbiórki, następnie nastapiła dyskusja członków Stowarzyszenia na temat zgłoszonego wniosku, po której Przewodniczący Prezydium Walnego Zebrana Członków poddał pod głosowanie wniosek o zbiórkę publiczną wśród mieszkańców wsi Gać, który został przyjęty jednogłośnie. Zarząd Stowarzyszenia został zobowiązany do dopełnienia wszelkich formalności związanych ze zbiórką oraz do jej zorganizowania.