A A A

2015-06-11 Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać za rok 2014.

W dniu 11.06.2015 o godzinie 20.00 w małej sali Gminnego Ośrodka Kultury w Gaci odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać.

Podczas zebrania Zarząd Stowarzyszenia przedstawił obecnym sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2014 oraz plan działania na rok 2015.  Po wysłuchaniu sprawozdań Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił się do zebranych z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2014. Następnie podjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2014, sprawozdania merytorycznego za rok 2014, udzieleniu Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2014 oraz o ustaleniu wysokości składki członkowskiej, które zostały przyjęte jednogłośnie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Na zakończenie dyskutowano o możliwości pozyskania środków finansowych na planowaną inwestycję.

 

Sprawozdania za rok 2014 są dostępne tutaj.