A A A

2015-06-01 Zaproszenie.

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać serdecznie zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać, które odbędzie się w dniu 11.06.2015 o godzinie 20.00 w małej sali Gminnego Ośrodka Kultury w Gaci.

Celem zebrania jest zapoznanie członków Stowarzyszenia ze sprawozdaniami z działalności za rok 2014, planami na rok 2015, podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań, udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2014 oraz ustalenia wysokości składki członkowskiej.

 

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i członków zebrania.
  3. Przyjęcie porządku zebrania.
  4. Sprawozdania za rok 2014 oraz plan działania na rok 2015.
  5. Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań, udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2014 oraz ustalenia wysokości składki członkowskiej.
  6. Wolne wnioski, dyskusja.
  7. Zamknięcie zebrania.

 

 

Ze względu na ważność podejmowanych decyzji prosimy o przybycie.

Po zakończeniu zebrania będzie możliwość wpłaty składki członkowskiej za rok 2015.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie §23 ust.9 Statutu Stowarzyszenia w przypadku braku wymaganej do ważności Uchwał liczby członków w pierwszym terminie, wyznaczamy drugi termin Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać na dzień 11.06.2015 o godzinie 20.30 w małej sali Gminnego Ośrodka Kultury w Gaci.