A A A

2021-07-15 Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać za rok 2020.

W dniu 15 lipca 2021 o godzinie 20.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Gaci odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać.

Podczas zebrania Zarząd Stowarzyszenia przedstawił obecnym sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2020 oraz plan działania na rok 2021.  Po wysłuchaniu sprawozdań Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił się do zebranych z wnioskiem o zatwierdzenie sprawozdań i udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2020. Następnie podjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2020, przeznaczeniu zysku na rok 2020, zatwierdzenu sprawozdania merytorycznego za rok 2020, udzieleniu Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2020, które zostały przyjęte jednogłośnie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Następnie została przedstawiona informacja na temat postępu prac zrealizowanych w budynku inwestycji, kolejnych pracach do wykonania oraz krokach do podjęcia i warunkach do spełnienia koniecznych do uruchomienia pomieszczenia chłodni. Poinformowano zebranych o planowanej na dzień 18.07.2021 zbiórce publicznej i złożono propozycję podniesienia składki członkowskiej. Po przedstawieniu powyższego dyskutowano nad postawionymi tematami oraz jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie podniesienia rocznej składki członkowskiej.

 

Sprawozdania za rok 2020 są dostępne tutaj.