A A A

2018-06-25 Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać za rok 2017.

W dniu 25.06.2018 o godzinie 20.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Gaci odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać.

Podczas zebrania Zarząd Stowarzyszenia przedstawił obecnym sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2017 oraz plan działania na rok 2018.  Po wysłuchaniu sprawozdań Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił się do zebranych z wnioskiem o zatwierdzenie sprawozdań i udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2017. Następnie podjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017, sprawozdania merytorycznego za rok 2017, udzieleniu Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2017, które zostały przyjęte jednogłośnie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Po zakończeniu głosowań nad uchwałami przystąpiono do wyboru władz Stowarzyszenia na II kadencję. W wyniku wyborów oraz ukonstytuowania się nowych władz Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać przedstawia sie następująco:

Zbigniew Sas - Prezes,

Agnieszka Bemben-Panek - Wiceprezes,

Grzegorz Wrona - Sekretarz,

Ryszard Fołta - Skarbnik,

Krzysztof Kaduk - Członek Zarządu,

a Komisja Rewizyjna:

Katarzyna Szlęk – Przewodnicząca,

Agata Jędrejko – Sekretarz,

Andrzej Filar – Członek Komisji Rewizyjnej.

Na zakończenie została przedstawiona informacja na temat działań podjętych w roku 2018, prośba o pomoc w pracach porządkowych, malowaniu elementów drewnianych konstrukcji pod daszki i przygotwaniau otworu drzwiowego od strony północnej, oraz wniosek o kolejną zbiórkę publiczną wśród mieszkańców, po rozliczeniu wszytkich wydatków z poprzedniej zbiórki, następnie nastapiła dyskusja członków Stowarzyszenia na temat zgłoszonego wniosku, po której Przewodniczący Prezydium Walnego Zebrana Członków poddał pod głosowanie wniosek o zbiórkę publiczną wśród mieszkańców wsi Gać, który został przyjęty jednogłośnie. Zarząd Stowarzyszenia został zobowiązany do dopełnienia wszelkich formalności związanych ze zbiórką oraz do jej zorganizowania.

Po zrealizowaniu wszytkich punktów zebrania oraz wyczerpaniu tematów do wolnych wniosków zebranie zakończono.

Sprawozdania za rok 2017 są dostępne tutaj.