A A A

2017-06-26 Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać za rok 2016.

W dniu 26.06.2017 o godzinie 19.30 w małej sali Gminnego Ośrodka Kultury w Gaci odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać.

Podczas zebrania Zarząd Stowarzyszenia przedstawił obecnym sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2016 oraz plan działania na rok 2017.  Po wysłuchaniu sprawozdań Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił się do zebranych z wnioskiem o zatwierdzenie sprawozdań i udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2016. Następnie podjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2016, sprawozdania merytorycznego za rok 2016, udzieleniu Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2016, które zostały przyjęte jednogłośnie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Na zakończenie została przedstawiona informacja na temat działań podejmowanych w roku 2017, oraz wniosek o publiczną zbiórkę wśród mieszkańców, następnie nastapiła dyskusja członków Stowarzyszenia na temat zgłoszonego wniosku, użycia materiałów do budowy oraz konieczności zmian w projekcie zatwierdzonych przez projektanta, po której Przewodniczący Prezydium Walnego Zebrana Członków poddał pod głosowanie wniosek o zbiórkę publiczną wśród mieszkańców wsi Gać, który został przyjęty jednogłośnie. Zarząd Stowarzyszenia został zobowiązany do dopełnienia wszelkich formalności związanych ze zbiórką oraz do jej zorganizowania.

 

Sprawozdania za rok 2016 dostępne są tutaj.