A A A

O nas

Jesteśmy grupą osób, którym nie jest obojętny rozwój naszej miejscowości i jej mieszkańców, łączy nas chęć działania społecznego na rzecz naszej społeczności lokalnej ponad wszelkimi podziałami, chęć wspierania wszelkich inicjatyw  i działań służących rozwojowi wsi Gać oraz poprawy jakości życia jej mieszkańców.

 

Celem działania Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać jest wspieranie rozwoju wsi Gać i jej mieszkańców.

 

Cel ten może być realizowany między innymi przez:

 1. Prowadzenie działalności stypendialnej na rzecz uzdolnionej młodzieży.
 2. Prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 3. Szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury.
 4. Organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych .
 5. Organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji.
 6. Wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich.
 7. Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi Gać.
 8. Wspieranie rozwoju gospodarczego wsi Gać.
 9. Popularyzację rolnictwa ekologicznego.
 10. Ochronę przyrody i krajobrazu.
 11. Tworzenie nowych miejsc pracy.
 12. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami, których celem jest działania zbliżone do celu Stowarzyszenia.
 13. Uczestnictwo w opracowywaniu i realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską.
 14. Inspirowanie i organizowanie szkoleń edukacyjnych dla mieszkańców wsi Gać oraz popularyzację potrzebnej im wiedzy.
 15. Podejmowanie działań na rzecz edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych oraz ich integracji ich ze środowiskiem ludzi zdrowych, a także wspieranie inicjatywy i działania w dziedzinie kultury zdrowotnej.
 16. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 17. Prowadzenie działalności gospodarczej, której dochody przeznaczone są na wspieranie statutowej działalności Stowarzyszenia.
 18. Wspieranie inicjatyw, badań i prac podejmowanych na rzecz społeczności lokalnej.
 19. Promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć.
 20. Działalność na rzecz upowszechnienia turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku.
 21. Wprowadzanie w życie i propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju; podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.