A A A

2023-06-27 Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać.

W dniu 27 czerwca 2023 w Gaci  odbyło się  Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać, zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia.

Przed rozpoczęciem zebrania minutą ciszy uczczono pamięć, zmarłego w tym roku, Zbigniewa Sasa, m. in. byłego Prezesa Zarządu.

Podczas zebrania Zarząd Stowarzyszenia przedstawił obecnym sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2022.  Po wysłuchaniu sprawozdań Członek Komisji Rewizyjnej zwrócił się do zebranych z wnioskiem o zatwierdzenie sprawozdań i udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2022. Następnie podjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2022, pokryciu straty na rok 2022, zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za rok 2022, udzieleniu Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2022, które zostały przyjęte jednogłośnie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Prezes Ryszard Fołta podziękował członkom Stowarzyszenia za zaufanie i udzielone absolutorium, wszystkim za współpracę i zaangażowanie podczas dotychczasowych prac Zarządu, a następnie przedstawił informację co jest planowane do wykonania wokół budynku kaplicy: podjazd od strony południowej, teren przed budynkiem, odkopanie i oczyszczenie fundamentów od strony zachodniej.

Dyskusja uczestników zebrania na temat przedstawionych informacji i możliwościami wykonania wymienionych prac własnymi siłami, prośba ze strony członków Zarządu o jak najliczniejsze zaangażowanie. Dyskusja nad przeprowadzeniem zbiórki wśród mieszkańców, po której zrezygnowano z jej przeprowadzenia. Dyskusja nad możliwościami zdobycia środków finansowych na działalność stowarzyszenia i pokrycie kosztów utrzymania budynku, przewidywanymi wpływami. 

Na tym zebranie zakończono.

 

Sprawozdania za rok 2022 są dostępne tutaj.