A A A

2022-09-30 Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać.

W dniu 30 września 2022 o godzinie 19.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Gaci odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać.

Przed rozpoczęciem zebrania minutą ciszy uczczono pamięć, zmarłego w tym roku, członka Zarządu Krzysztofa Kaduka.

Podczas zebrania Zarząd Stowarzyszenia przedstawił obecnym sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2021 oraz podsumowanie II kadencji Zarządu.  Po wysłuchaniu sprawozdań Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił się do zebranych z wnioskiem o zatwierdzenie sprawozdań i udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2021. Następnie podjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2021, przeznaczeniu zysku na rok 2021, zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za rok 2021, udzieleniu Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2021, które zostały przyjęte jednogłośnie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Po zakończeniu głosowań nad uchwałami przystąpiono do wyboru władz Stowarzyszenia na III kadencję. W wyniku rezygnacji Zbigniewa Sasa z Zarządu Stowarzyszenia, wyborów oraz ukonstytuowania się nowych władz, Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać przedstawia sie następująco:

 

Ryszard Fołta - Prezes,

Agnieszka Bemben-Panek - Wiceprezes,

Grzegorz Wrona - Sekretarz,

Agata Jędrejko - Skarbnik,

Stanisław Jakielaszek - Członek Zarządu,

 

a Komisja Rewizyjna:

 

Katarzyna Szlęk – Przewodnicząca,

Czesława Wyczarska – Członek Komisji Rewizyjnej,

Jan Cieśla – Członek Komisji Rewizyjnej.

 

Poprzedni Prezes Zbigniew Sas podziękował wszystkim za współpracę i zaangażowanie podczas dotychczasowych prac Zarządu, a nowy Prezes Ryszard Fołta podziękował mu za jego wkład i zaangażowanie w pracę Stowarzyszenia, podziękował za otrzymane zaufanie w imieniu własnym i nowego Zarządu oraz poprosił o dalszą pomoc w celu dokończenia inwestycji.

Następnie została przedstawiona informacja na temat postępu prac zrealizowanych w budynku inwestycji, dyskusja na temat pokrycia kosztów utrzymania budynku oraz możliwości wykorzystania budynku zgodnie z przeznaczeniem.

W związku z trudnym okresem zrezygnowano z przeprowadzenia zbiórki publicznej wśród mieszkańców.

Na tym zebranie zakończono.

 

Sprawozdania za rok 2021 są dostępne tutaj.