A A A

2022-09-19 Zaproszenie.

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać serdecznie zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać, które odbędzie się w dniu 30.09.2022 o godzinie 19.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Gaci.
 
Celem zebrania jest zapoznanie członków Stowarzyszenia ze sprawozdaniami z działalności za rok 2021, podjęcie uchwał w sprawie sprawozdań, przeznaczenia zysku oraz absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2021, wybór członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na III kadencję. 
 
Proponowany porządek zebrania:
 
  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i członków zebrania.
  3. Przyjęcie porządku zebrania.
  4. Sprawozdania za rok 2021.
  5. Wniosek Członka Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdań oraz absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2021.
  6. Uchwały w sprawie sprawozdań, przeznaczenia zysku i absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2021.
  7. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej na III kadencję. 
  8. Wolne wnioski, dyskusja.
  9. Zamknięcie zebrania.
 
Ze względu na ważność podejmowanych decyzji prosimy o przybycie.
 
Po zakończeniu zebrania będzie możliwość wpłaty składki członkowskiej za rok 2022.
 
Jednocześnie informujemy, że zgodnie §23 ust.9 Statutu Stowarzyszenia w przypadku braku wymaganej do ważności uchwał liczby członków w pierwszym terminie, wyznaczamy drugi termin Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać na dzień 30.09.2022 o godzinie 20.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Gaci.