A A A

2021-07-01 Zaproszenie.

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać serdecznie zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać, które odbędzie się w dniu 15.07.2021 o godzinie 20.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Gaci.

Celem zebrania jest zapoznanie członków Stowarzyszenia ze sprawozdaniami z działalności za rok 2020, podjęcie uchwał w sprawie sprawozdań, przeznaczenia zysku oraz absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2020.

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i członków zebrania.
  3. Przyjęcie porządku zebrania.
  4. Sprawozdania za rok 2020 oraz plan działania na rok 2021.
  5. Wniosek Członka Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdań oraz absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2020.
  6. Uchwały w sprawie sprawozdań, przeznaczenia zysku i absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2020.
  7. Wolne wnioski, dyskusja.
  8. Zamknięcie zebrania.

 

 Ze względu na ważność podejmowanych decyzji prosimy o przybycie.

Po zakończeniu zebrania będzie możliwość wpłaty składki członkowskiej za rok 2021.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie §23 ust.9 Statutu Stowarzyszenia w przypadku braku wymaganej do ważności uchwał liczby członków w pierwszym terminie, wyznaczamy drugi termin Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać na dzień 15.07.2021 o godzinie 20.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Gaci.